Restauratie en herbestemming van een klooster tot inclusief cohousingproject

project:

verbouwen van een klooster tot inclusief cohousingproject

bouwplaats:

Sint-Jozef, Brugge

datum:

2018 – heden

status:

aanbesteding

Het voormalige klooster krijgt invulling als inclusief en intersectoraal co-housingproject binnen het ruimer wijkconcept Sint-Jozef van Oranje vzw. De bouwheer – organistie Oranje vzw – is een open en toegankelijke organisatie die zich richt tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. De toekomstige bewoners zijn mensen met én zonder ondersteuningsvraag, kortom mensen met een woonnood. Het betreft samenwonen met een sociale component, met een betrokkenheid naar elkaar en zorg voor elkaar. Er wordt eveneens woonondersteuning voorzien in het gebouw.

 

Het bestaande kloostergebouw wordt grondig gerenoveerd en heringedeeld tot 12 kwalitatieve zelfstandige woonunits en een collectieve leefruimte met keuken. De verbouwing is toekomstgericht en zo duurzaam mogelijk.
Het project situeert zich tussen het pastoriegebouw en de parochiezaal in de schaduw van de Sint-Jozefskerk in het centrum van Sint-Jozef Brugge. Het oospronkelijke gebouw werd in 1932 ontworpen door architecten Viérin. Kenmerkend voor de baksteenbouw is de markante symmetrische voorgevel met de beluifelde toegang met bekronend Mariabeeld. De zijgevels en achtergevel zijn oorspronkelijk minder strak vormgegeven en zijn bovendien bouwkundig in minder goede staat.

 

De herbestemming betekent een herindeling en herinvulling van de bestaande, in onbruik geraakte ruimtes (kapelruimte, refter, kloosterkamers, zolder) tot kwalitatieve en zelfstandige woonunits. De niet-oorspronkelijke uitbreidingen aan het hoofdgebouw worden afgebroken en vervangen door een nieuwe beperkte uitbreiding waar het collectieve leefgedeelte in voorzien wordt. De collectieve tuin wordt hierdoor gemaximaliseerd en ontpit. De collectieve leefruimte met keuken krijgt in het ontwerp een prominente plaats in het hart van het gebouw, vlot bereikbaar vanuit de centrale inkom en grenzend aan de collectieve tuin en de doorsteek naast het kloostergebouw.

De bestaande waardevolle voorgevel wordt gerestaureerd en blijft onveranderd behouden in het straatbeeld. De herbestemming gebeurt met respect voor de waardevolle aanwezige erfgoedelementen, o.a. door herbruik van bestaande cementtegelvloeren, door de restauratie van de dakruimter met klokkentoren en de restauratie van de voorgevel.

De gebouwschil wordt volledig nageïsoleerd. Door toepassing van duurzame technieken, namelijk een collectieve geothermische warmtepompinstallatie en een collectief ventilatiesysteem D wordt het gebouw klaar gemaakt voor de toekomst.

Het ontwerp kwam tot stand na een intens onderzoek en in overleg met de opdrachtgever, de omgevingsambtenaar, de erfgoedconsulent, de brandpreventiedienst, het expertisecentrum toegankelijkheid, de ingenieur stabiliteit en de nutsmaatschappijen.

 

In de pers: